Przygotowanie do egzaminów

Miejsce: województwo pomorskie

Czas trwania: indywidualnie dobierany.

Szkolenie obejmuje:

Przygotowanie teoretyczne i praktyczne z wyszkolenia strzeleckiego pracowników ochrony fizycznej, w tym do egzaminu umożliwiającego otrzymanie „Legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni”. 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym pracownicy ochrony wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zatrudnieni przez:

  • Przedsiębiorców i jednostki organizacyjne, którzy powołali wewnętrzne służby ochrony;
  • Przedsiębiorcom, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia (firmy branży ochrony osób i mienia);

przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia mogą zostać dopuszczeni do posiadania broni w czasie wykonywania tych zadań, po dopuszczeniu do posiadania broni w trybie przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576).

Dopuszczenie do posiadania broni następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu pracownika ochrony, komendanta wojewódzkiego Policji.

Organ Policji wyda pracownikowi ochrony „Legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni”, jeżeli spełni on wymogi formalne oraz wykaże się znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią.